Posts Tagged ‘G-Power’

G-Power M6 Hurricane CS: Đặt kỷ lục thế giới 370 km/h

Posted by: Linh760Li on Tháng Năm 20, 2009